Niezpomniałem

14 tekstów – auto­rem jest Niez­pomniałem.

Op­lotłaś mnie żag­lem wspom­nień, cóż mi po łodzi, kiedy sa­mot­nie dry­fuje po oceanie łez. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 21 stycznia 2013, 17:34

Cza­sa­mi le­piej wy­co­fać się przed burzą, niż w burzę jak tchórz uciekać.


( Myśl do­dana za na­mową kil­ku osób. ) 

myśl
zebrała 63 fiszki • 8 grudnia 2012, 20:39

Bez wczoraj

Nie py­taj ile trosk i bólu
udźwig­nie to serce,
bo mo­ja miłość jest ponad
wszel­kie gra­nice, których
i ja nie ro­zumiem do końca.
Nie py­taj już nigdy
dlacze­go żałuję, prze­cież wiesz
że bar­dziej niż ciebie
wczo­raj nie kochałem nikogo
a jut­ro bez two­jej miłości
na­wet nocą nie istnieje. 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 7 grudnia 2012, 20:51

Słowo, które miało być pięknem i łączyć wasze ser­ca, dusze na tym por­ta­lu, dla wielu stało się piekłem.

To chy­ba mój os­tatni wpis. Poz­dra­wiam. L. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 23 listopada 2012, 22:48

....

Nig­dy nie chciałaś być kukiełką
tańczącą w moich dłoniach Calineczką,
skąd wzięlaś ty­le sił
by wyr­wać się z moich ramion
in­na niż Pe­nelo­pa, żona od­da­na i wierna.
Słyszałem ten krzyk
i twój pro­test na pro­gu nasze­go domu
zos­taw mnie mówiłaś mi
a ja per­fidne kłam­stwo
do końca scho­wać chciałem
w kie­sze­ni gar­ni­turu od Armaniego.
Przeczy­tałaś mnie poezją, której wtedy
nie znałem, bo w moich oczach
za­miast miłości ko­lej­ne uj­rzałaś kłamstwo. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 15 listopada 2012, 22:44

Nie umiem wier­szy pi­sać i pięknych myśli tworzyć na za­wołanie, dziś wiem, że Two­je ser­ce było pełne poez­ji, której nie rozumiałem. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 10 listopada 2012, 22:49

Stoję nad gro­bami tych, którzy na zaw­sze, kiedyś odeszli.
My żyje­my na­dal, ale wszys­tko co miałaś wczo­raj dla mnie, w To­bie bez­powrot­nie umarło. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 listopada 2012, 19:32

Pot­rze­buję cza­su aby od­na­leźć siebie. Może dzięki To­bie to się uda? 

myśl
zebrała 30 fiszek • 13 października 2012, 22:41

Głupiec

Miałem prze­cież wszystko,
szczęście Two­je Imię nosiło.
Nie wiem dlacze­go to zrobiłem,
dlacze­go Ciebie tak głupio straciłem?

Dziś wspom­nienia nie dają spać.
Po pus­tym do­mu się snują,
w którym Twój za­pach tęsknotą
na­dal się unosi,
w każdym za­kamar­ku i w każdym progu.


z dedykacją. 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 12 października 2012, 20:36

W Twoich łzach uto­piłem swo­je serce. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 3 października 2012, 18:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Niezpomniałem

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność